Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś i Renata Czekalska "Helena Willman-Grabowska: orientalistka - uczona - popularyzatorka"

Jak piszą w Przedsłowiu autorki opracowania, przygotowując książkę do druku w roku obchodów jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, postawiły sobie one za cel "stworzenie zarysu portretu prof. Heleny Willman-Grabowskiej w wymiarze zarówno osobistym, jak i zawodowym". Starały się zatem ukazać "przede wszystkim człowieka, a przy tym także prawdziwie nowoczesną uczoną, prowadzącą w pierwszej połowie XX w. interdyscyplinarne badania terenowe oraz popularyzującą wyniki tych badań nie tylko w zamkniętym kręgu specjalistów, ale także wśród osób niezajmujących się zawodowo badanym przez Nią obszarem świata". Jak podkreśla w recenzji dr hab. Halina Marlewicz "Jest to publikacja z dawna należna Uczonej, z której życiorysu można wyczytać, że chociaż swoje życie poświęciła pracy naukowej, nie poświęciła dla niej wartości decydujących o etosie uczonego, kształtujących Człowieczeństwo czy przypominających o rzeczywistym znaczeniu słowa patriotyzm. (…) Jest ona także rodzajem (…) spłaty honorowego długu, zaciągniętego przez całe środowisko naukowe Orientalistyki krakowskiej, a spłacanego w tej postaci – przynajmniej w części – przez Autorki opracowania".

Redaktorki książki dziękują Gminie Dobra za jej sfinansowanie oraz prof. dr hab. Bogdanowi Szlachcie dziekanowi Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ za sugestię stworzenia niniejszej publikacji.

Data opublikowania: 16.09.2014
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz